Stop4-7

Home/Stop4-7
Stop4-72018-06-05T08:49:08+02:00

STOP4-7 & BergOp

Doelgroep

STOP4-7 is een interventie gericht op kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar met ernstige gedragsproblemen en op hun ouders en leerkrachten.Stop4-7

Omschrijving project

Gegevens over de effectiviteit van de interventie STOP4-7 en de kwaliteit van de uitvoering worden verzameld en gemeten met behulp van BergOp. De uitkomsten van de vragenlijsten die worden ingezet bij STOP4-7 worden jaarlijks gebruikt om de effectiviteit te evalueren. Dat wordt gedaan op drie niveaus: op individueel-, team- en op landelijk niveau.

1. Individueel niveau

De moeder van Olaf (6 jaar) meldt zich aan bij STOP4-7 op advies van de school. Moeder heeft problemen in de omgang met Olaf. Zij heeft geen grip meer op zijn gedrag. Hij luistert niet, vraagt voortdurend aandacht, reageert vaak onvoorspelbaar en agressief en is hier moeilijk in te stoppen. De school ervaart dezelfde problemen. De ouders van Olaf zijn twee jaar geleden gescheiden. Olaf en zijn zus Marieke (11 jaar) gaan één weekend per twee weken naar hun vader. Deze bezoeken verlopen goed, maar moeder ervaart geen steun van haar ex-man in de omgang met Olaf. Moeder zegt moeite te hebben met grenzen stellen en bewaken. Ze zou graag willen dat de sfeer thuis verbetert en dat het beter gaat op school. De leerkracht van Olaf zou graag aanknopingspunten krijgen voor het omgaan met het negatieve, aandachttrekkende gedrag van Olaf.

Moeder en leerkracht vullen verschillende vragenlijsten in. De hulpverlener bespreekt samen met moeder de uitkomsten om de hulpvraag te verhelderen en doelen te stellen. Hieruit komt naar voren dat Olaf thuis en op school externaliserend probleemgedrag laat zien. Aan het eind van de behandeling wordt nogmaals dezelfde vragenlijst ingevuld door moeder en de leerkracht. De hulpverlener vergelijkt de scores van dit tweede profiel met die van het eerste profiel, het zogenaamde effectprofiel. Dit effectprofiel geeft informatie over het verloop van het probleemgedrag. Zijn de behandeldoelen bereikt of is vervolghulp geïndiceerd? De vragenlijsten bieden zicht op het effect van behandeling en geven aanknopingspunten voor eventuele vervolgbehandeling. Uit de vragenlijst blijkt dat Olaf minder regels overtreedt, zowel thuis als op school. Wel heeft hij nog geregeld last van agressieve buien. Moeder herkent de uitkomst van de vragenlijst en het feit dat het beter gaat met Olaf thuis en op school. Ze krijgt van de hulpverlener graag nog handvatten om met de agressieve buien van Olaf om te gaan.

2. Team

De uitkomsten van de vragenlijsten die worden ingezet bij STOP4-7 worden jaarlijks  gebruikt om samen met STOP4-7 teams de effectiviteit te evalueren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mate van verandering in opvoedingsbelasting van ouders na het beëindigen van STOP4-7.

In het schooljaar 2011-2012 rapporteren de ouders een significante verbetering van de opvoedingsbelasting. De effectgroottes voor de locaties verschillen van klein (één locatie), middelgroot (drie locaties) tot groot (twee locaties). Deze uitkomsten worden besproken met de teams waarbij vragen aan de orde  komen over het herkennen, verklaren en waarderen van de cijfers. Vervolgens kunnen er verbeteracties worden opgezet.

3. Landelijk

Op landelijk niveau worden de cijfers uit BergOp over de mate van gedragsverandering van kinderen en over de opvoedingsbelasting van de ouders gebruikt om de zorg te verantwoorden aan financiers (gemeenten, zorgverzekeraars). Door jaar na jaar gegevens te verzamelen over de effectiviteit is STOP4-7 door de erkenningscommissie van de Databank Effectieve Jeugdinterventies erkend als interventie met eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Bron: De Mey, W., Bastiaanssen, I., & Merlevede, E. (2013). Samen sterker Terug Op Pad. 1 Theoretische inleiding (hoofdstuk 7, p. 102-130). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Ga naar de bovenkant